historie

veiling

opbrengsten

projecten

nieuws

kavellijst 2019

kavelverhalen

sponsoren

contact

home

laatste update:
24-10-2019
© JuSt

Nieuws.

Opbrengst verdeeld over 17 projecten 2018
44e Zoeterwoudse veiling brengt ruim 45 mille op 2018
Zoeterwoude veilt voortaan met een missie 2018
Missieveiling Zoeterwoude goed voor een halve ton 2017
Recordbedragen verdeeld 2016
Particuliere giften
WIJdeZORG-2016
Zes uur veilen goed voor ruim 46.000
Missieveiling Zoeterwoude brengt ruim 42 mille op
Frans van der Poel terug naar Brazilië 2014
Jesse Pardon opent 40e Missieveiling 2014
Zoeterwoude maakt zich op voor 40e missieveiling. 2014
Linda de Jong prominent in beeld in aanloop naar 40e Missieveiling
Zonnebloemwedstrijd nadert hoogtepunt 2014
Zonnebloemwedstrijd 2014
Krant na de veiling 2013
Kees de Rooij in het Nieuws 2013
Krant na de veiling 2012
Interview Rimke v.d. Geest 2012
Krant na de veiling 2010

 

Persbericht Zoeterwoude, 11 januari 2019

Betrokkenheid dorpsbewoners blijkt ook uit giften

Opbrengst Veiling met een Missie verdeeld over 17 projecten

De opbrengst van de eind oktober 2018 gehouden Veiling met een Missie in Zoeterwoude is verdeeld onder 17 projecten in 15 landen. Met een opbrengst van ruim 45.000 euro aangevuld met meerdere giften aan de werkgroep Missie en Ontwikkeling ging het te verdelen bedrag omhoog naar 55.000 euro, een prachtig resultaat!

Het veilinggeld plus giften gaat dit jaar naar  projecten in o.a. Bolivia, Kenia, Columbia, Ghana, Sri Lanka, Nicaragua, Nepal, Indonesië, Malawi en Tanzania. Daar kwamen nog vier kortlopende initiatieven bij van jonge inwoners van Zoeterwoude in Rwanda, Brazilië, Suriname en Java. Zij hadden een aanvraag ingediend voor financiële ondersteuning en die zijn eenmalig gehonoreerd.

De werkgroep heeft afgelopen jaar besloten een naamsverandering door te voeren. De jaarlijkse Missieveiling in Zoeterwoude heet nu ‘Veiling met een missie’. Deze naamsverandering heeft te maken met de veranderende doelen van de veiling. Waar voorheen de veilingopbrengst in zijn geheel ten goede kwam van plaatselijke missionarissen, zijn er van die generatie steeds minder actief. Nu heeft de werkgroep te maken met een toenemend aantal particuliere initiatieven en gaan er steeds meer jongeren voor een korte of langere periode naar het buitenland met een eigen missie om medemensen te helpen in knellende situaties alle gevallen is er één op één verbinding met Zoeterwoude.

Voor nieuwe aanvragen is het een belangrijke voorwaarde, dat mensen zich belangeloos inzetten voor medemensen die hulp goed kunnen gebruiken. Meestal gaat het om activiteiten in opvangcentra en tehuizen alsook uiteenlopende voorzieningen in sfeer van medische hulp, scholing en opleiding, voedselvoorziening en dergelijke.
De organiserende werkgroep stelt als voorwaarde dat voor de besteding van de gelden per gebied jaarlijks wordt gerapporteerd. Er wordt derhalve één op één vanuit die gebieden aangegeven wat er met het geld is gedaan. Voorzitter Adrie Straathof: ,,Die verantwoording is belangrijk, evenals ons uitgangspunt, dat van de opbrengst niets aan de strijkstok blijft hangen.” Tot slot benadrukt hij de medewerking , die de veiling jaarlijks krijgt van particulieren en vooral bedrijven, die artikelen gratis beschikbaar stellen. ,,Zonder hen kunnen we helemaal geen veiling houden.” We hopen ook dit jaar weer op de medewerking van de Zoeterwoudenaren gevolgd door een grote opkomst in het Muziekcentrum tijdens de Veiling, schrijf 26 oktober alvast in de agenda!

Terug naar de paginatop<

Persbericht Zoeterwoude, 28 oktober 2018

44e Zoeterwoudse veiling
brengt ruim 45 mille op

De Zoeterwoude Veiling met een Missie heeft zaterdag jl. 45.195 euro opgebracht. Toppers waren dit keer een adviesgesprek ‘omgaan met slechthorendheid’ en een scootmobiel, die beide maar liefst 1.900 euro opbrachten. Opvallend pluspunt was de grote publieke belangstelling. Het Muziekcentrum  was de hele avond, tot en met de laatste kavel, prima bezet.

Dat de opbrengst van deze 44e veiling minder was dan vorig jaar had, hield verband met enkele aanpassingen van de veiling. De veilingmeesters hamerden eerder af waardoor ook voor bescheiden bedragen leuke kavels konden worden gekocht. Ook het aantal kavels was verminderd waardoor de veiling wat eerder dan voorgaande jaren kon worden afgesloten.

Elke veiling is weer anders en dat is ook zichtbaar in de variëteit aan voorwerpen  en producten, die beschikbaar worden gesteld. Dat liep uiteen van twee echte Braziliaanse paardenzadels en een kajuitboot tot en met een half Weipoorts landvarken  en een weekverblijf  in Franrijk. Sommige kavels brachten onverwacht veel en andere juist minder op dan verwacht.

De gezelligheid overheerste en dat was mede te danken aan een tweetal optreden van het swingende dameskoor Dynamic Voices uit Stompwijk. Tijdens de veiling werd op het podium voorts een toelichting gegeven op lopende projecten in Tanzania en Nicaragua. De tweede Bingo met een Missie, die aan de veiling voorafgaat, trok ook meer deelnemers dan in 2017.      

De diverse groepsactiviteiten blijven op de veiling zeer in trek. Op alle kavels van de Missiebus, het M&O-diner, de vaartochten naar Heineken (met productconfrontatie!), de Keukenhof, het Weipoortdiner, architectonisch Leiden en de Meervaarder Zoetermeer werd goed geboden. Dat gold ook voor onder meer de boerenkazen, de cursus kippen slachten en het pakket ‘oma’s draadjesvlees’.

Terug naar de paginatop<

Persbericht Zoeterwoude, 17 september 2018

Nieuwe kavels en projecten gevraagd 

Zoeterwoude veilt
voortaan met een missie

De jaarlijkse Missieveiling in Zoeterwoude heeft een nieuwe naam. Voortaan heet de jaarlijkse afslag van duizend-en-een verschillende kavels ‘Veiling met een missie’. De naamsverandering heeft te maken met de veranderende doelen van de veiling. Steeds meer jongeren gaan voor een korte of langere periode naar het buitenland met een eigen missie om medemensen te helpen in knellende situaties.

"Het aantal missionarissen neemt af, maar dit betekent niet dat ze op de achtergrond komen te staan. Ze blijven financiële ondersteuning krijgen vanuit Zoeterwoude", voegt voorzitter Adri Straathof van de organiserende werkgroep toe. "Er zijn weer enkele nieuwe verzoeken binnen en kunnen nog steeds aanvragen worden gedaan. Voorwaarde is dat iemand op een of andere manier binding heeft met Zoeterwoude."

De veiling is op zoek naar bijzondere voorwerpen en producten, die bij de komende veiling (zaterdag 27 oktober a.s.) worden aangeboden. Geschikte voorwerpen kunnen worden aangeboden via de site van de veiling of van een van de contactpersonen (071 - 580 1159 en 580 2682). Aanvragen voor nieuwe projecten kunnen eveneens op de site worden gedaan of telefonisch op een van de al genoemde nummers.

Terug naar de paginatop<

Persbericht Zoeterwoude, 29 oktober 2017

Missieveiling Zoeterwoude
goed voor ruim een halve ton

De gisteravond in Zoeterwoude gehouden 43e Missieveiling heeft gisteravond in totaal 52.535 euro opgebracht. De opbrengst was de hoogste van de afgelopen zeven jaar. Topper was dit keer een koe in keramiek plus twee buxusplanten, samen goed voor 6.400 euro.

Of de koe nu zo in trek was of beide planten werd tijdens de veiling niet duidelijk, wel dat deze kavel tot vier keer toe werd geveild en zo veruit het meeste opbracht. In Zoeterwoude leveren veel inwoners een bijdrage in de vorm van artikelen en vooral waardebonnen, die de koper later kan ‘opnemen’.

De belangstelling uit de omgeving van het dorp neemt toe, zowel wat betreft de bezoekers van de veiling als de aangeboden artikelen. Mede hierdoor was de variëteit aan producten en aanbiedingen enorm: van kaas tot straatwerk en van schildercursus tot een kamer behangen. Ook kon worden geboden op onder meer een familiegesprek met een psychiater en een coachsessie met een paardenfluisteraar.    

De M&O-diners in De Meester en vooral De Missiebus waren zeer in trek en zorgden andermaal voor een stevige fundament van de veiling, die dit jaar voor het eerst begon met bingo. Het plaatselijke Shantiekoor zorgde voor een sfeervolle opening van de veiling, die in het Muziekcentrum werd gehouden.

De veilingopbrengst komt volledig ten goede aan gebieden, waar nog enkele Zoeterwoudse missionarissen (of hun opvolgers) actief zijn. In toenemende mate wordt financiële steun gegeven projecten, waar overwegend jonge Zoeterwoudenaren of hun familie direct bij betrokken zijn. Bij die hulp in veertien verschillende landen gaat het niet alleen om opvang, scholing en opleiding, maar tevens om medische hulp, watervoorziening, sanitair, gebouwen en dergelijke.

Terug naar de paginatop<

Missieveiling Zoeterwoude verdeelt
recordbedragen over veertien landen

De opbrengst van de Missieveiling Zoeterwoude 2016 komt ten goede aan achttien gebieden in dertien verschillende ontwikkelingslanden. Koploper is Indonesië met drie projecten, gevolgd door Bolivia, Kenia, Tanzania en Malawi met elk twee. De overige landen zijn Kenia, Nicaragua, Sri Lanka, Ghana, Columbia, Nepal en de Filippijnen. De werkgroep Missie en Ontwikkeling kon een recordbedrag verdelen van in totaal 57.000 euro.

Dit bedrag is hoger dan de opbrengst van de laatste Missieveiling (50.075 euro in oktober 2016). Dat komt enerzijds door meerdere giften en donaties die bij de Missieveiling zijn binnengekomen, anderzijds is aantal projecten iets teruggelopen. Die ontwikkeling leidde tot nóg een record: de financiële hulp varieert van 1.500 tot 4.500 euro per gebied. De meeste projecten kregen niet eerder zo’n hoog bedrag toebedeeld.

De veilingopbrengst wordt in toenemende mate gebruikt voor regio’s in landen, waar vaak jonge mensen uit Zoeterwoude of omgeving zelf actief zijn. Voorwaarde is dat ze op een of andere wijze een relatie hebben met Zoeterwoude. Soms zijn vrijwilligers in die gebieden zelf aan de slag gegaan of gaan ze er regelmatig op bezoek.

Door dit netwerk wordt al jaren financieel bijgedragen aan een gezondheidscentrum in Mikumi (Tanzania), medische voorzieningen in Chana en Brazilië, de opvang van straatkinderen in Bolivia en Columbia en weeshuizen in Brazilië, Sri Lanka en het hongerende Malawi. De financiële hulp van de Missieveiling wordt in belangrijke besteed aan in de sfeer van onderwijs, vorming en ondersteuning van kleinschalige economische initiatieven.

Naast de lopende projecten zijn er onlangs enkele nieuwe project bijgekomen in Nepal en Indonesië (eiland Nias). Het laatste gebied werd in 2004 getroffen door de tsunami en in 2005 door een zware aardbeving. Naar het teruglopende aantal Zoeterwoudse missionarissen gaat nog een relatief klein deel van de opbrengst, al worden nog steeds enkele gebieden gesteund waar Zoeterwoudse missionarissen voorheen werkzaam zijn geweest. 

Het werkterrein van de Zoeterwoudse Missieveiling wordt breder. De organiserende werkgroep Missie en Ontwikkeling gaat door met hulp en ondersteuning van goede doelen zolang uit elk gebied enkele keren per jaar één op één wordt aangegeven wat er met de financiële bijdragen is gedaan. Voorzitter Adrie Straathof: ,,Die verantwoording is belangrijk alsook ons uitgangspunt, dat van de opbrengst niets aan de strijkstok blijft hangen. De giften en veilingopbrengst worden volledig verdeeld. Daar hebben mensen vertrouwen in, dat blijkt telkens weer uit de stijgende veilingopbrengst.”
Wie de Missieveiling financieel wil ondersteunen, kan een gift overmaken op banknummer het banknummer is NL59 RABO 0375 3241 00 t.n.v. werkgroep Missie en Ontwikkeling, Zoeterwoude. Zie ook: www.missieveilingzoeterwoude.nl

Noot voor de redactie :  nadere informatie: Adri Straathof (071 580 1159) en Jack Luiten (071 580 2872).

Terug naar de paginatop<

Zoeterwoude, september 2016
Twee forse giften voor Missieveiling Zoeterwoude

De organiserende werkgroep van de Missieveiling Zoeterwoude heeft twee forse giften ontvangen van inwoners van Zoeterwoude. Een ervan is al over diverse projecten verdeeld. Er zijn in de loop der jaren wel meer giften voor de veiling binnengekomen, maar het ging in deze gevallen om substantiële bedragen. Het geld gaat naar de projecten, die al een reeks van jaren door de Missieveiling worden ondersteund.

Bij een van de schenkingen had de geefster helder geformuleerd wat de bestemming van het geld moest zijn: ,,Te besteden aan projecten waarbij meisjes / jonge vrouwen gesteund worden in opleiding en ontwikkeling waardoor zij een betere toekomst tegemoet gaan.”

Adri Straathof, voorzitter van de werkgroep, wil niet ingaan over de hoogte van de bijdragen en de namen die eraan verbonden zijn. ,,Dat hebben we toegezegd en daar houden we ons uiteraard aan. De betrokkenen hadden er echter geen bezwaar tegen als we naar buiten zouden melden dat enkele forse giften bij de Missieveiling waren binnengekomen.”

De voorzitter benadrukt dat het ontvangen geld zo spoedig wordt verdeeld over de huidige ruim twintig lopende projecten. In het geval van de gift voor meisjes en vrouwen is dat al gebeurd. Onlangs is een selectie gemaakt uit alle lopende activiteiten projecten. Op basis daarvan zijn enkele weken terug bedragen overgemaakt ten behoeve van acht projecten in Sri Lanka, Colombia, Nicaragua, Malawi, Tanzania (2x), Bolivia en Ghana.

In alle gevallen gaat het om hulpprojecten waar inwoners van Zoeterwoude of hun familie (in)direct bij betrokken zijn. Er wordt ook één op één verantwoording afgelegd van wat er met het geld wordt gedaan. De Missieveiling Zoeterwoude gaat er prat op dat niets aan de strijkstok blijft hangen en voor alle bedragen een goede bestemming wordt gevonden. De 42e Missieveiling wordt gehouden op zaterdag 29 oktober a.s. in het plaatselijke Muziekcentrum aan de Schenkelweg.

Terug naar de paginatop<

Zoeterwoude, 25 oktober 2015
Zes uur veilen goed voor ruim 46.000 euro 

De 41e Missieveiling in Zoeterwoude heeft gisteravond in totaal 46.228 euro opgebracht. Daarmee zit de veiling weer in de lift, want de opbrengst was de hoogste van de afgelopen vijf jaar. Topper op de veiling was een fors uitgevallen stokbroodje gezond, gemaakt van marsepein en goed voor een bedrag van 1.575 euro.

Tijdens de eerder op de avond gehouden kinderveiling was al een bedrag van 518 euro bij elkaar gehamerd. Na de geslaagde opening van het Shantykoor liep de zaal aan de Schenkelweg al vlot vol. Omdat de belangstelling zelfs iets groter was dan afgelopen jaren, werd er van meet af aan goed geboden op kavels en bonnen.

De veilingopbrengst komt volledig ten goede aan gebieden, waar Zoeterwoudse missionarissen (of hun opvolgers) nog actief zijn. In toenemende mate wordt financiële steun verleend aan projecten, waar overwegend jonge inwoners van Zoeterwoude of hun familie direct bij betrokken zijn. In vrijwel alle gevallen gaat het om activiteiten in opvangcentra, ziekenhuizen en tehuizen voor medische zorg, scholing en opleiding, levensonderhoud en emancipatie.

In Zoeterwoude leveren vele inwoners een bijdrage in de vorm van artikelen en vooral waardebonnen, die de koper later kan ‘opnemen’. De variëteit was groot: een boerenkaas met jenever ging voor 275 euro, een riante boottocht (625), een professionele fotoshoot (400), een Weipoort-trip (275), een hofjeswandeling door Leiden (225), een dagje slootwerk (800), een rit in een Rolls Royce (300) en een dagdeel vissen (140).

De belangstelling voor groepspuitjes blijft opvallend groot. Voor een dagje met de Missiebus werd als hoogste 875 geboden, een MO-diner ging voor 300 onder hamer en een tour door de streek (‘Stront aan je laarzen’) leverde 250 euro op. Omdat meerdere van deze kavels werden aangeboden, liep de opbrengst snel op. Met onder meer schilder- en danskunst, talloze soorten kaas en excursies naar de plaatselijke bierbrouwerij was er voor elk wel wat wils.   

De volledige opbrengst van de Missieveiling wordt binnen twee maanden verdeeld. Daarbij komen nog de giften die tussentijds bij de werkgroep zijn binnengekomen.

Terug naar de paginatop<

Zoeterwoude, 26 oktober 2014
Missieveiling Zoeterwoude brengt ruim 42 mille op

De Missieveiling in Zoeterwoude heeft gisteravond 42.580,- euro opgebracht. Dat was iets minder dan vorig jaar, maar meer dan in 2011 en 2012. De opbrengst van de kinderveiling was 649,60. De belangstelling voor de veiling blijft groot: de zaal in het Muziekcentrum in het hartje van het dorp was een groot deel van de avond bomvol. Topstukken waren een fles jachtbitter, die werd afgehamerd op 1.075 euro. Ook werd goed geboden op een vaartocht met een salonboot (600 euro), een dagje Missiebus (700 euro), een stukje slootwerk (625 euro) en wedstrijd van De Graafschap (425 euro). In ruim vijfenhalf uur gingen maar liefst 235 artikelen onder hamer van de drie veilingmeesters onder toezicht van een notaris.

De kinderveiling werd beter dan ooit bezocht. Daarvoor waren twee redenen: de prijsuitreiking van de hoogste zonnebloem en de jonge plaatselijke zanger Jesse Pardon, die een geweldig optreden verzorgde. De winnende zonnebloem van Tessa de Wit had een lengte van 3,77 meter (opbrengst 377 euro!), tweede werd Jay Loomans en derde Finn Bouwer.

Burgemeester Liesbeth Bloemen van Zoeterwoude veilde de eerste kavel (een verzameling van haar columns) en dat deed ze later op de avond nog eens. Opvallend was de voortdurende belangstelling van twee al jaren bestaande kavels: de Missiebus (een dag uit met de bus, bestemming onbekend) en de het MO-diner in de Meester. De eerste brengen gemiddeld zo’n 500 euro op, een sfeervol feestmaal blijft goed voor gemiddeld 300 euro.

Leidse en Goudse kaas, een culinaire trip door de Weipoort, een dagje dierenarts, een boottocht met excursie bij Heineken, op vrijwel alle kavels werd grif geboden. Dankzij de Missieveiling wordt financiële hulp geboden aan in totaal 19 projecten in ontwikkelingsleden, waar veel jongeren uit Zoeterwoude en omgeving bij betrokken zijn. De hele veilingopbrengst wordt komende  maand al verdeeld, er blijft – is de slogan van de organiserende werkgroep -  ‘niets aan de strijkstok hangen’.

Terug naar de paginatop<

Zoeterwoude, 23 oktober 2014
Frans van der Poel terug naar Brazilië

Frans van der PoelFrans van der Poel is een dezer dagen teruggekeerd naar Brazilië, waar hij in 1967 – er heerste toen nog een militaire dictatuur – aan de slag ging. Zeven jaar geleden was hij ook even terug in z’n vaderland. Dit keer verbleef hij hier een kleine twee maanden en net als toen zocht hij contact met de werkgroep Missie en Ontwikkeling. Van der Poel vertelt graag over zijn werk. En net als toen nam hij weer plaats achter dezelfde piano….!

Bijzonder was dat hij een al lang geleden aangekondigd boekwerk had meegenomen, dat rond 1.200 pagina’s telt en geheel is gewijd aan de Braziliaanse volkscultuur. Er staan niet alleen gebeden, rituelen en liederen in, maar ook verhalen, spreekwoorden en beschrijvingen van voodoo-uitingen.

Leidsch Dagblad
Te midden van enkele leden van de werkgroep gaf hij een toelichting op zijn werkzaamheden. Uiteraard ging hij hierbij in op het vuistdikke boekwerk, waarvan hij enkele exemplaren had meegenomen. Frans werd onlangs geïnterviewd door het Leidsch Dagblad; het resultaat daarvan is te vinden op deze site.

Hieronder staan enkele uitspraken van Frans van der Poel, die en passant vertelt dat zijn ouders jaren geleden -  nadat bij hem darmkanker was geconstateerd - op weg gingen naar Brazilië voor z’n begrafenis. Maar in een van de armste gebieden ter wereld wist de Zoeterwoudse missionaris te overleven, ook na zestien jaar werkzaam geweest te zijn in een melaatsenkolonie.

Bewustwording
Jarenlang is zijn missionaire inzet gericht geweest op de vorming van volksleiders, bewustmaking van de eigenwaarde van het volk en het dirigeren van twee zangkoren. Verder heeft hij ontelbaar vele uren besteed aan het vastleggen van de volkscultuur van het Jequitinhonha-dal, dat uiteindelijk heeft geleid tot het boekwerk dat hij in 2014 met trots laat zien.

Waarschijnlijk is Frans, zo vertelde hij bij een eerder bezoek, de enige priester die is vrijgesteld om de eigen gebeden van de armen te waarderen in de kerk. Het gaat vooral over de godservaring van de armen. Hij zei toen: “Per slot van rekening, zonder een levende god verliest elke godsdienst zijn bestaansreden. Zo gezien heb ik er geen moeite mee om een deel van het geld van de Zoeterwoudse Missieveiling in dit werk te steken. Ik ben me goed bewust dat ik nooit Franciscaan geworden ben om geld te verdienen."

Frans van der Poel houdt als hobby (‘Het is ook een van mij ambities”) een tweetal  homepages bij (www.religiosidadepopular.uaivip.com.br) over de volksreligie en over de Franciscanen. Op een blog zijn z’n pennenvruchten en die van anderen te vinden op: //religiosidadepopular.abc.webnode.com/

---x-x-x-x-x--- 

Uitspraken Frans van der Poel

“Toen ik in Brazilië kwam, woonde 30% van de mensen in de stad, en 70% op het platteland. Nu woont 80% in de stad en 20% op het platteland”

“Het land verandert, je ziet nu overal wel een aanzet voor het begin van een democratisch proces” 

“Het wapen van de armen om de draak te steken met de rijken, is moppen over hen vertellen”

“Ik ben ook clown. Als ze om me moeten lachten, worden deze mensen mooi”

Wie de taal van de armen wil spreken, moet tussen de arme mensen wonen”

“Lang geleden had ik wel eens honderd doopjes in één keer”

“Mijn idealen: de waardigheid van de melaatsen en de rijkdom van de armen laten zien”

 “De teleurstelling na het verlies van het Braziliaanse elftal tijdens de WK in 2014 was enorm. Er zijn heel wat bussen in de fik gegaan…..” 

Terug naar de paginatop<

Zoeterwoude, 19 oktober 2014
Jesse Pardon opent 40e Missieveiling Zoeterwoude

Jesse Pardon uit Zoeterwoude opent zaterdag 25 oktober a.s. om acht uur de 40e editie van de plaatselijke Missieveiling. De eerste kavel van de jubileumveiling zal worden geveild door burgemeester Liesbeth Bloemen. De veiling vindt plaats in het Muziekcentrum aan de Schenkelweg in Zoeterwoude-dorp.

Het optreden van Jesse is tweedelig: het eerste - aan het slot van de kinderveiling en de start van de ‘grote veiling’ - krijgt een uur later een vervolg met nog enkele nummers. Vorig jaar werd hij bekend door zijn succesvolle deelname aan het RTL-programma ‘The voice kids’. Hij speelde mee in musicals als Kruimeltje, Ciske de Rat en Dick Trom, werkte mee aan tekenfilms en tourde tot afgelopen zomer door het land in het toneelstuk On Golden Pond met Bram van der Vlugt en Jenny Arean. 

Vorig jaar bracht de veiling ruim 44.000 euro op, het hoogste van de afgelopen drie jaar. De opbrengst wordt volledig besteed in werkgebieden, waar Zoeterwoudse missionarissen nog actief zijn - dat zijn er enkele - of zijn geweest. Tegenwoordig gaat de financiële hulp vooral naar projecten waar jongeren uit Zoeterwoude of hun familieleden direct bij betrokken zijn. In totaal gaat het om negentien projecten in veertien landen in vooral Afrika en Midden- en Zuid Amerika (o.m. Brazilië, Malawi en Tanzania). De jongeren zetten zich in om hulpbehoevende mensen op te vangen en een stap vooruit te helpen met onderwijs, gezondheidszorg, werk en dergelijke.

Het belooft op deze jubileumveiling weer een bont spektakel te worden, want de verscheidenheid aan artikelen is groot. Dat loopt uiteen van een boottocht met excursie bij Heineken, een kijkje in de windmolen langs de A4 tot een dagje praktijk van de dierenarts en een dagje vissen op snoekbaars. Naast het M&O-diner in De Meester en de Missiebus gaan min of meer vaste ingrediënten onder de hamer zoals de Gelderswoudse koeken, volop boerenkaas en andere zuivelproducten, schilderijen en uiteraard ook een schildercursus. 

Bijzonder is ook de culinaire trip door de Weipoort met uitsluitend gerechten uit dat buurtschap, een cursus bier brouwen en een VIP-arrangement in het stadion van de Graafschap. Er is weer een rondvlucht boven het dorp in de aanbieding, bakker Jan biedt een kinderpartijtje aan en een loonwerker wil de sloot schoonmaken. Tijdens de veiling komen de gebroeders André en Theo van Leeuwen uit Zoeterwoude verslag doen van hun ervaringen; zij deden afgelopen week mee aan de Kenya Classic. De opbrengst van hun  fietstocht in zuidelijke Kenia is bestemd voor Amref Flying Doctors.

Tijdens de kinderveiling worden de prijzen uitgereikt voor de hoogste zonnebloem. Aan deze wedstrijd konden alle kinderen van de plaatselijke basisscholen meedoen. Voor alle deelnemende kinderen is er na afloop van de een zakje met zonnebloemenmix beschikbaar.

Belangstellenden die geen artikel beschikbaar hebben gesteld en de veiling wel willen ondersteunen, kunnen giften overmaken op rek.nr. NL59 RABO 0375 3241 00, werkgroep Missie en Ontwikkeling. Alle informatie over de komende veiling is te vinden op www.missieveiling-zoeterwoude.nl

Terug naar de paginatop<

Zoeterwoude, 10 oktober 2014
Zoeterwoude maakt zich op voor 40e Missieveiling

Zoeterwoude maakt zich op voor een bijzonder jubileum: op zaterdag 25 oktober a.s. wordt in het Muziekcentrum aan de Schenkelweg voor de veertigste keer de jaarlijkse Missieveiling gehouden. De opbrengst van de veiling was vorig jaar 44.110 euro op, de hoogste van de afgelopen drie jaar.

Door de medewerking van velen belooft het weer een bijzondere avond te worden met een bonte verzameling aan artikelen die onder de hamer gaan. Wie nog bijzondere artikelen ter veiling wil aanbieden, moet er snel bij zijn.

In veertig jaar is een omslag gemaakt van de traditionele Missieveiling naar een veiling voor mensen met een missie. Voorheen ging de opbrengst naar de uit het dorp afkomstige missionarissen en missiezusters. Van hen zijn er nu nog enkelen actief. Tegenwoordig gaat het geld naar projecten in ontwikkelingslanden, waar inwoners van Zoeterwoude of hun familieleden direct bij betrokken zijn. Dat zijn intussen 19 projecten in totaal veertien landen.

Uitgangspunt van de veiling is dat de volledige opbrengst aan de goede doelen wordt besteed en niets aan de strijkstok blijft hangen. De begunstigden leggen jaarlijks verantwoording af over waar het geld aan is besteed.

Deze jubileumveiling wordt gehouden op zaterdag 25 oktober, traditioneel de dag dat de wintertijd wordt ingevoerd. Het begint dan om 19.00 uur met de kinderveiling met de uitreiking van de prijzen voor de hoogste zonnebloem. Scholieren van alle basisscholen konden aan deze wedstrijd meedoen.

De Missieveiling wordt elk jaar mede mogelijk gemaakt door de artikelen, die door vele plaatselijke en regionale bedrijven én particulieren ter beschikking worden gesteld. Wie nog bijzondere kavels voor de veiling wil aanbieden, kan contact opnemen met Adri Straathof (071 580 1159) en Rinus van Swieten (071 580 2682).
De kavellijst van de komende jubileumveiling is binnenkort in zien op
www.missieveiling-zoeterwoude.nl.

Terug naar de paginatop<

Zoeterwoude, 9 oktober 2014
Linda de Jong prominent in beeld in aanloop naar 40e Missieveiling

Uitnodiging 2014
Afgelopen week is een afbeelding van Linda de Jong, dochter van Fried en Lia, een kleine tweeduizend keer bezorgd in brievenbussen in Zoeterwoude. Ze staat op de kleurige uitnodigingskaart van de Missieveiling, die op zaterdag 25 oktober a.s. voor de veertigste keer in het naburige dorp wordt gehouden.

De kaart staat ook in deze Dorpsketting en is vanwege het jubileum bij alle  inwoners van Zoeterwoude thuisbezorgd. Linda staat daarop te midden van Boliviaanse kinderen, die zij op verschillende manieren ondersteunt en aan een betere toekomst helpt. Uiteraard ook met de inzet en hulp van anderen, in het bijzonder de Stichting Amigos, in Stompwijk welbekend.   

Veiling met een missie
In de afgelopen tien, vijftien jaar wordt  een omslag gemaakt van de traditionele Missieveiling naar een veiling voor mensen met een missie. Voorheen ging de veilingopbrengst naar de uit Zoeterwoude afkomstige missionarissen en missiezusters. Van hen zijn er nu nog enkelen actief. Tegenwoordig gaat het geld vooral naar projecten in ontwikkelingslanden, waar inwoners van Zoeterwoude of familieleden actief en direct bij betrokken zijn.

19 Projecten
Linda is er één van en zij ontvangst al jarenlang een substantiële bijdrage van de Zoeterwoudse Missieveiling, die vorig jaar ruim 44.000 euro opbracht. Dat was het hoogste bedrag van de afgelopen drie jaar. De volledige veilingopbrengst gaat naar goede doelen in derde wereldlanden. Intussen zijn dat 19 projecten in veertien landen (vooral Zuid- en  Midden Amerika en Afrika). Belangrijk om te weten: er blijft bij deze veiling niets aan de strijkstok hangen!

Stompwijk helpt mee
Ook Stompwijkse bedrijven helpen een handje mee. Tal van ondernemers zijn of worden nog benaderd om artikelen ter beschikking te stellen. Veel van hen doen al jaren mee! Wie in Stompwijk – dit geldt ook voor particulieren ! – nog bijzondere artikelen wil aanbieden voor de veiling, graag even contact opnemen met Adri Straathof (071 580 1158) of Rinus van Swieten (071 580 2682).

Met de bus?

Via de voorzitter van Amigos werd bekend dat nogal wat Stompwijkers van plan zijn om de veiling te bezoeken en wellicht met de bus komen. Goed plan, want in dat geval kunt u voor het veilinghuis (Muziekcentrum, Schenkelweg)  worden afgezet.

Giften
Tot slot: mocht u op de veilingavond onverhoopt verhinderd zijn en ook geen bijzonder artikel ter beschikking stellen, dan zijn giften en donaties ook zeer welkom. Bijdragen kunnen worden overgemaakt op rek. NL59RABO03753 24 100 van de werkgroep Missie en Ontwikkeling, Zoeterwoude).

Jack Luiten, Zoeterwoude

Terug naar de paginatop<

Zoeterwoude, 06 september 2014
Zonnebloemwedstrijd nadert hoogtepunt
De ‘zonnebloemwedstrijd’ van de leerlingen van de vier Zoeterwoudse basisscholen nadert het hoogtepunt. Op zaterdag 20 september a.s. zullen enkele tientallen adressen worden bezocht om de langste zonnebloemen op te meten.
Alle basisscholieren kregen dit voorjaar en zakje met zonnebloemzaden. Die lieten ze in de klas of thuis ontkiemen om deze vervolgens in de tuin te laten groeien. Ze worden nu gevraagd om het resultaat vóór 14 september a.s. aan te melden. De uitslag wordt bekendgemaakt tijdens de kinderveiling op zaterdag 25 oktober a.s.
De wedstrijd houdt verband met een dubbel jubileum: de plaatselijke Missieveiling wordt op dezelfde datum voor de 40e keer gehouden en de kinderveiling voor de 25e  keer. Het initiatief komt Zoeterwoudenaar Hans van Veen van Wereldzaden, een vaste bezoeker van veiling die met het oog op de jubilea iets speciaals wilde doen.
Bij de aanmelding graag vermelden naam, leeftijd, school, telefoonnummer en uiteraard de hoogte van de zonnebloem. Per e mail sturen naar lnmweijers@hotmail.com. De leerlingen die begin 2014 nog in groep acht zaten, zijn nu van school af. Ook zij kunnen nog aan de wedstrijd meedoen.
Voor meer informatie zie de site, www.missieveiling-zoeterwoude.nl.

Zoeterwoude, 13 mei 2014
‘Zonnebloemwedstrijd’ voor Zoeterwoudse basisscholieren

De bijna 750 leerlingen van de vier basisscholen in Zoeterwoude kunnen meedoen aan een onderlinge ‘zonnebloemwedstrijd’. Alles draait om de hoogte van de zonnebloem, die eind september bij de deelnemers thuis zal worden gemeten.
De wedstrijd wordt gehouden in verband met het naderende veertigjarige bestaan van de plaatselijke Missieveiling. Het initiatief komt Zoeterwoudenaar Hans van Veen van Wereldzaden, een vaste bezoeker van veiling die met het oog op het jubileum iets speciaals wilde doen.
Voorafgaand aan de 40e veiling vindt de 25e kinderveiling plaats en die zal deels in het teken staan van de wedstrijd. Een dezer dagen krijgen alle basisscholieren een zakje met zonnebloemzaden. Leerlingen die buiten Zoeterwoude op school zitten en graag mee willen doen, kunnen zich aanmelden bij Marian Weijers lnmweijers@hotmail.com).

De wedstrijdorganisatie gaat op 20 en 21 september op pad om de hoogte van alle aangemelde zonnebloemen te controleren. De uitslag wordt bekendgemaakt tijdens de kinderveiling op zaterdag 25 oktober a.s. De plaatselijke scholen hebben hun medewerking toegezegd en zullen leerlingen een handje helpen om ‘hun bloem’ te laten uitgroeien tot ‘veilingkampioen’.

Terug naar de paginatop<

Zoeterwoude, 30 oktober 2013
Missieveiling in het Leids Nieuwsblad 30-10-2013

Zoeterwoude, 16 oktober 2013
Kees de Rooij in de krant

Terug naar de paginatop<

Krantenberichten
Zoeterwoude, 31 oktober 2012 - Leids Nieuwsblad

Missie geslaagd

Terug naar de paginatop<

Zoeterwoude, 31 oktober 2012 - Witte Weekblad

veiling brengt 42.000 euro op

Terug naar de paginatop<

column Burgemeester Bloemen

Terug naar de paginatop<

Krantenberichten
Zoeterwoude, oktober 2012 - Leidsch Dagblad

Rimke v.d. Geest

Terug naar de paginatop<

Krantenberichten
Zoeterwoude, 03 november 2010 - Leids Nieuwsblad

Zoeterwoude weer gul voor zinvolle projecten

Zoeterwoude, 03 november 2010 - Witte Weekblad

Missieveiling goed voor halve ton

Terug naar de paginatop<